Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

Az LIX. (59.) Magyar Kongresszus

Az LIX. (59.) Magyar Kongresszus

Elnöki levél

Szeretettel meghívjuk, jöjjön el, legyen része a már 59. Magyar Ta- lálkozónak. Ez évi témánk foglalko- zik a Trianoni béke kihatásával, de szeretnénk hangsúlyozni a nemzeti összetartozás fontosságát, a jelen- legi helyzetet és a nemzet jövőjét. Ünnepelni szeretnénk a magyar né- pünkre jellemző erőt, amelyet az ország Trianon után tanúsított. Te- rületének két harmadát elvesztette és mégis fennmaradtunk és folytat- juk ezeréves történelmüket a Kár- pát-medencében. Ünnepelve ma- gyar örökségünket, a két nap alatt tervezünk kulturális és szakmai előadásokat, kitérünk a magyar étel különlegességeire, magyar fil- met vetítünk, gyermek magyarkéz- műves programot szervezünk, és a már hagyományossá vált bált és diszvacsorát megrendezzük.
Meghívott vendég előadónk Szentesi Zöldi László szerkesztő- riporter és újságíró. A Trianoni té- mákhoz hozzászolva írja: „Vannak ugyanis olyan dolgok, amelyekről nem tehetünk. Sem akkor, amikor keletkeznek, sem utólag. És van- nak olyanok, amelyek teljesen raj- tunk állnak, mi szabjuk meg az események irányát, mi döntünk ar- ról, mit kezdünk magunkkal, a helyzettel. Ha Trianonra gondolok,
nem fájdalmat érzek, hanem a cse- lekvés szükségességét. Nem az számít, kilencvennyolc éve mi tör- tént a magyar társadalommal, mit éreztek akkor az emberek, mit mondtak, mit nem, ez legyen a tör- ténészek kutatási területe. Csakis az számít, hogy Trianonnal mi, mai magyarok mire megyünk.”
Szomorú szívvel búcsúzunk tagtársunktól és támogatónktól, Renkey Alberttől, és küldjük csa- ládjának őszinte részvétünket. Ren- key Albert Budapesten született 1927-ben. Mint levente fiatalon ve-
A múlt évi Irodalmi és Művész estünk szereplői
Nov. 29 – 30, 2019 Péntek AM — Szombat PM
Jelölje meg naptárában ezeket a dátumokat most, és barátaival és családjával jöjjön el! – Dr. Nádas János, elnök Részletes programot küldünk szokásunk szerint novemberben.
Hilton Garden Inn Downtown 1100 Carnegie Avenue, Cleveland, Ohio, USA 44115
SAVE THE DATE:
59th Hungarian Congress, to be held November 29-30, 2019
zényelték frontszolgálatra. A há- ború végével amerikai hadifog- ságba esett, onnan a Passaui me- nekülttáborba került. A müncheni egyetemen végezte tanulmányait és találkozott jövendőbeli felesé- gével Zerinváry Gyöngyivel. Ezer- kilencszázötvenben Pittsburghba emigrált és mint munkás kezdte, de amint megtanult angolul emel-
kedett hivatása lépcsőin, kimagas- ló sikereket elérve tűzálló anyagok feltalálásával, melyeket a NASA használt a Saturn V rakétának kilö- vőállásában. Kutatási igazgató, majd elnökhelyettes lett a H-W Gar- ber Kutató intézetnél, felügyelve Amerikai, Német, Délamerikai, és Ausztrál fiókjait. Még megemlítjük, hogy Zerinváry Szilárdné, Renáta, feleségének Édesanya, mint a Ma- gyar Társaság zászlóanya hímezte a magyarcímeres zászlónkat. Kö- szönjük a Magyar Társaságnak adott nagylelkű emlék adományát. Tisztelettel hódolunk Renkey Albert emléke előtt, mert jellemző az erős magyar kitartásra és helyt- állásra, amit most az 59. Magyar Kongresszuson szeretnénk ünne- pelni. Büszkék vagyunk magyar származásunkra, büszkék vagyunk a kitartó magyar kisebbségekre és büszkén hirdetjük magyar kultú- ránkat, hagyományainkat, keresz- tény múltunkat és jövőnket és azo- kat a nagyszerű eredményeket, amelyekkel gazdagítottuk a világot.

Irodalmi és Művész est szereplőink

A Magyar Társaság Örömmel jelenti be, hogy a 2019. november 29. napján tartandó Művészest ke- retében, a Budapesti Operettszín- ház két csillagát, Gubik Petrát és Kocsis Dénest láthatják vendége- ink. A két neves színművész gaz- dag repertoárral várja az érdeklő- dőket, hogy egy hamisíthatatlanul lendületes és magyar művészi est- tel szolgálják ki kedves közönsé- günk igényeit.

Gubik Petra

Színészmesterséget a békés- csabai Jókai Színház Színitanházá- ban tanult. 19 éves kora óta játszik a Békéscsabai Jókai Színház társu- latában. Jelentős pályája szem- pontjából, hiszen ekkor, 2009-ben kapta meg Szomor György rende- zésében, az Aida c. musical cím- szerepét. 2012-ben ősbemutatóban lépett színre, a Monte Cristo grófjá- nak női főszerepében, Mercedes- ként volt látható. 2013-ban a XVIII. Magyar Drámaíró Versenyen, Háy János darabjában való alakításáért Különdíjban részesült. 2013-ban a
Budapesti Operettszínházban meg- kapta Scarlett O’Hara szerepét az Elfújta a szél magyarországi bemu- tatójában, a Szegedi Szabadtéri Já- tékokon.
Gubik Petra
Ezenkivül fontosabb szerepei: Chioggiai csetepaté (Checca), Anti- goné (Antigoné), Bolha a fülben (Antoinette), La Mancha lovagja (Antonia), Krónikás (Lilith), Varázs- fuvola (Pamina), Hetvenhét (Vasvirág), Frank Sinatra – A Hang (Ava Gardner), Fame (Serena), Ki- álts a szeretetért (Mary, Praeja), Ai- da (Aida), Légy jó mindhalálig (Bella kisasszony), Hobo-Circus Hungaricus (Juci), Csínom Palkó (Bíró Gyöngyvér), Hair (Jeannie).

Kocsis Dénes

Tanulmányai: a Pesti Broadway Stúdióban végezte. Fiatal kora elle- nére több mint 15 éve szerepel színpadon, zenei tanulmányait pe- dig még gyerekként kezdte. A Bu- dapesti Operettszínházban már a Pesti Broadway Stúdióban fontos feladatokat kapott, majd annak el- végzése után olyan főszerepekben tűnt fel, mint Rómeó (Rómeó és Jú- lia), Chris (Miss Saigon), Melchior (Tavaszébredés), Bakszén (Ördögölő Józsiás), Tamás (Bohém Casting), illetve látható még A kau- kázusi krétakörben, a Mozart! cím- szerepében, az Erdei kalamajka cí- mű zenés mesejátékban pedig a Huszár karakterét játssza, nemrégi- ben pedig operettben is bemutat- kozott, ő A régi nyár Miklóskája.
The Magyar Társaság Tájékoztató newsletter is de- signed and prepared for publication by Lél F. Somogyi.
A Pécsi Nemzeti Színházban a Rudolf című Wildhorn-musicalben a címszerepet, a Szegedi Nemzeti Színházban pedig a West Side Story Tony-ját alakította. Tekintse meg a bejegyzéseket: www.operett.hu /index.php?inc=tarsulat&szId=661

Felhívás a Ladányi szép- művészeti pályázatra

Ismét, immár 7-ik éve, tervez- zük megtartani a Dr. Ladányi Szép- művészeti Pályázatot a magyar származású fiatal tehetségek szá- mára, akik ellátogatnak az idei Kongresszusra, hogy kiállítsák sa- ját műveiket a péntek esti progra- mok keretében. A részletes részt- vevési szabályok megtalálhatók a Magyar Társaság hungarianasso- ciation.com honlapján. Nagy szeretettel várjuk a „művész” pályázat jelentkezőit. Minden résztvevő kap egy elisme- rő díszoklevelet és első, második, harmadik díjat osztunk, $250, $150 és $100 értékben a nyerteseknek.

Jöjjön a MAGYAR BÁLRA

2019. november 30-án
megrendezésre kerül a már hagyományos Magyar Bál. A zenét a Mahovlich Walt vezeté- sével a Harmonia zenekar szolgál- tatja. Kérjük, aki első bálozó szeretne lenni, vagy ebben az évben folytatja első bálos évét, jelentkezzen a magyar.tarsasag @gmail.com címen.

Hagyományok a megújulás jegyében

58. alkalommal rendezték meg Clevelandban a Magyar Kongresszust (2018. Nov. 23-24)

Már a péntek délelőtti megnyitón is sokan voltak a Magyar Kongresszusnak rendszerint helyet adó Hilton Garden Inn belvárosi konferenciatermében, ahol a szervező Magyar Társaság elnöke, Dr. Nádas János nyitotta meg a rendezvényt. Köszöntőjében abbéli reményét fejezte ki, hogy értékes, felvilágosítással teli szelle- mi és közösségi élményben lesz részünk. Az első napi előadások főként a val- lásfilozófia jegyében zajlottak. Dr. Hoványi Márton A hit lemorzsolódása címmel tartott nyitó prezentációja az 58. Magyar Kongresszus legkiemelkedőbb eseménye volt, amely magasra tette az elvárásain- kat. A Yale Divinity School vendégokta- tójaként dolgozó fiatal katolikus teológus és irodalmár három fogalom – a héber ámen, a görög pisztisz és a latin fides – eredet- és kultúrtörténete alapján járta körbe a hit kérdését, s jutott el az eszkato- lógiai megközelítésen át az aktuális köz- életi kérdésekig. Bonyolult és érzékeny témát feszegetett, a széles körű tájéko- zottságát megalapozó óriási tudásanyagot mozgósítva, mégis lehetséges utakat jelölt ki a hit megújításával kapcsolatban. Gon- dolatébresztő előadása mind az istenkere- ső közösség, mind az egyén szempontjá- ból reménykeltő válaszokat adott korunk identitásválságának problémájára. P. Balogh László atya, aki pár hó- napja érkezett New Jersey-be más néző- pontból közelítette meg a témát. A „liberal-izmus” fogalmát a protestáns vallási közösségek és a katolikus egyház viszonyában értelmezte újra, majd az egy- házi dogmatizmus keretein belüli megúju- lás, a szakralitáshoz való visszatérés, „az élő hit” lehetséges formáit fejtegette. A hagyományos péntek délutáni Er- délyi Találkozón bemutatkoztak a mű- vészest fellépői, Balla Zsuzsánna zongo-
Nyitó táncosok – 2018 Ball Debutants
raművész és Balla Sándor bariton. A szimpatikus testvérpár mesélt az erdélyi származásukról, a hagyományőrzésről, a gyereknevelésről, valamint a zenéhez, illet- ve az egymáshoz való viszonyukról. Sándor otthon maradt, és magánénekesként különböző operatársulatok, kórusok produkcióiban vesz részt, nővére pedig Detroitban él, zenetanárként dolgozik, továbbá a helyi katolikus egyház zenei vezetője. A Bocskai Rádió szerkesztő-műsorvezetője, Csibi Lóránd előadása után, amely az er- délyi hoki történetét mutatta be, a rádió munkatársa, Simon-Benedek Zsuzsanna tálalta fel az ínycsiklandó menüt: a kocso- nyát, illetve a sajtos-kolbászos rakott pu- liszkát, kovászos uborkával és tejföllel kí- nálva. Repetáért sorban állós sikert aratott a főztje. Az idei kongresszus újdonságaként a filmvetítés, az egyik leglátogatottabb és legkedveltebb program volt. A jövőre 15 éves budapesti rövidfilmfesztivál, a BUS- HO igazgatója, Gábeli Tamás személye- sen is részt vett az eseményen, és felvezető- iben értékes információkkal szolgált. A válogatás nemcsak a legújabb magyar alko- tásokat, hanem az elmúlt évek emblemati- kus kisfilmjeit is bemutatta. Délelőtt „no dialog” rövideket láthattunk, délután a „serious part” blokkal folytatódott a prog- ram, amelyben négy fesztiválnyertes rövid- filmet nézhettünk meg az immár zsúfolásig megtelt teremben. Az első napot lezáró Irodalom és mű- vészest hagyományosan a helyi fiatalok fellépésével kezdődött. Németh Áron Erie- ből érkezett, és Petőfi Sándor Szülőfölde- men versét mondta el magabiztosan, majd Krasznai Ráhel Radnóti Miklós Nem tud- hatom… című költeményét szavalta átélés- sel. A Balla-testvérek Összetartozás című dalcsokor-összeállítása a szülőföld emlékét idéző népdalok- kal indult, majd Puccini, Donizetti, Verdi
és más szerzők ismert opera áriái után A csitári hegyek alatt… közös éneklésében ol- dódott fel. A program utáni fogadáson kiállí- tották az idei Ladányi Művészeti Alapítvány által kiírt ver- senyre beérkezett pályamunkákat, amelyet Szentkirályi Júlia nyert
meg a vegyes technikával készített, bati- kolt hatású fantáziaképével. Somogyi Ferenc második díjat nyert alkotásai vol- tak még meggyőzőek számomra, önkife- jező portréi nemcsak a művészettörténeti jártasságát, hanem az alkotó tehetségét is tükrözik. A szombati nap előadásai gazdaság- politika és politikatörténet témájában zajlottak, részben angol nyelven. Németh Iván sok érdekes információval szolgált A szocialista Magyarország és a külföldi terrorszervezetek közötti együttműködés című előadásában. A washingtoni székhelyű Atlantik Tanácsnál dolgozó Juhos Anna, valamint később Virág Fanni igyekeztek a nagyközönség számára is közelebb hozni az amerikai-magyar gaz- dasági együttműködések rendszerét. A témában rendezett kerekasztal- beszélgetés azonban Dömötörffy Zsolt moderátori közreműködésével több oldal- ról is megvilágította a kérdést. Főként Bencsik Zita főkonzul asszonytól tudtunk meg fontos tényeket a Magyarország és Amerika, ezen belül is Indiana, valamint Ohio államok közötti gazdasági kapcsola- tokról, egyetemi együttműködésekről, kölcsönös befektetésekről.
Marion Smith
Marion Smith beszámolt angol nyelvű előadásában a kommunizmus veszélyeiről és a máig romboló hatásairól.
Számomra a legkülönösebb program a szombati kongresszusi ebéd volt, amelynek a végén Marion Smith előadá- sát hallgattuk meg Az évszázad konfliktusa: a kommunizmus és a civilizáció harca címmel. A felesége révén magyar kapcso- latokkal is rendelkező civil közösségi vezető számos egyesület tagja, egyben a témát kutató szakember, aki a kommuniz- mus áldozataira emlékező bizottság alapí- tó igazgatója, s fő célkitűzése egy emlék- múzeum megnyitása Washingtonban. Beszédében részletesen elemezte a totali- tárius diktatúrák működését és a Marx-i utópisztikus idealizmus gyakorlatban

Fővédnökök – Principal Patrons 2018

Åcs Zoltán (DC) Bagi Emil és felesége (OH) Balázs Béla és Vivienne (OH) Balunek György (OH) Bedy Balázs és felesége (OH) Bernáth Ottó (OH) Bodnár Lajos és felesége (OH) Borosdy Erzsébet (OH) Dr. Clark-Csürös Sylvia (NY) Csicsery Zsigmond (CA) De Balogh Ferenc és felesége (CA) Dolinszky János (CA) Dömötörffy Zsolt és felesége (OH) Erdélyi Andrew és Nancy (NY) Erössy Ilona (OH) Dr. Forgács Péter és Kathleen (NY) Gulden György és Katalin (OH) Dr. Gutay László és felesége (IN) Dr. Gyékényesi Gatto Katalin (OH) Dr. Gyékényesi János és felesége (OH) Hatfalvi Emil és felesége (MD) Hooper Ilona (VA) Jókai Edith (IL) Kerekes Judit (NY) Keresen Kiss Katalin (OH) Kováts Béla és Erzsébet (OH) v. Kun-Szabó István és felesége (NJ) Ladányi Imre és Ilona Alapitvány(NY) Lauer Edith (OH) Leitgeb Sándor és felesége (OH) Lendvai-Lintner Imre (NJ) Dr. Ludányi András és Annamária (OH) Ludányi Nádas Julianna (OH) Mészáros Elemér és Andrea (OH) Mészáros László és Mária (OH) Dr. Mészáros Magdaléna (OH) Dr. Molnár Albert Csaba és Marjorie (TX) Nádas Gyula és felesége (IL) Dr. Nádas János és felesége (OH) Dr. Némethy Kesserü Judit (NY) Dr. Papp Klára (PA) Papp Steve és Theodóra (OH) Pándi György és Erzsébet (NJ) Dr. Pereszlényi-Pintér Márta (OH) Dr. Puskás Judit és Dr. Kaszás Gábor (OH) Rácz Zsuzsa és Dr. Lieszkovszky László (OH) Dr. Ruzics Iván (CA) Dr. Ruzics Tamás és Barbara (OH) Sárosi Richard (OH)
Simon Benedek Zsuzsa és Csibi Loránd (OH) Small Business Consulting (OH) Somogyi F. Lél és Mariana (OH) ifj. Szabó Zoltán és felesége (OH) Szedenits Jenö (OH) Szendrey Enikö (PA) Szentkirályi Pál és Felesége (OH) Szent László Rend és Társaság (OH) Szeretvai György és Gisela (OH) Szilágyi György (FL) Tamoga István és Lisa (OH) Dr. Tömöry Miklós és Eva (Kanada) Varga László és Csilla (OH) Varga Sándor (OH) Volker Katalin és Jenö (WV) Vörös Katalin (CA) Záhonyi István (CO) Závodszky Tamás és Mária (PA) von Zemenszky Elisabeth (PA) lovag Ybl Miklós (HI)

Patrons – Védnökök / Kongresszusi Adományozók – Congress Donors

Beodray Piroska (OH) Bogárdy Imre és felesége (OH) Boyd-Bowman Margit (NY) Böjtös László és felesége (OH) Czakó Tibor (MI) Csomán Endre és Arlene (PA) Eszes Mátyás (WI) Faber Papp Erika (CT) v. Falk Viktor és felesége (OH) Farkas Enikö (NY) Gegenheimer Mike és Ava (OH) Huber Zsolt és Ildikó (OH) Kienle József (CA) Kosztolányi Károly (FRAN) Madzsar Erzsébet (OH) Medgyessy Mihály (OH) Ott Lajos (TX) Peller Miklós és Ildikó (OH) Sárosi Ernest és Violet (OH) Dr. Shráder István és Marianne (MI) Szakállas László (OH) Tarnoy Éva (Kanada) Tárcsay Ferenc és Júlia (OH) Dr. Varga Ildikó (OH) Várady Éva (NY)

A névsorok nem teljesek.

Hagyományok

(folytatás a 3-ik oldalról)

megvalósult borzalmait, tényekkel és számokkal alátámasztva, hogy még ma is mennyien élnek kommunista elnyomás alatt. Az alapvető emberi szabadságösz- tön és –jog nevében érvelt a baloldali szocialista rendszerek ellen, amelyek véleménye szerint ma erősebbek, kiter- jedtebbek és befolyásosabbak, mint a második világháború utáni időszakban. Figyelmeztetett arra a veszélyre, ahogy ezek a zárt rendszerű államok be- vásárolják magukat a nyugati civilizáció gazdasági rendszereibe, médiaközpon- tokba, egyetemekre, lerombolva és veszélyeztetve kultúránk egészét. A világ- politikai érdekszövetségek-irányította helyzetben egyetlen megoldást és feladatot lát: ha minél több ember szerez tudomást a kommunizmus máig romboló hatásairól. Ezért is tartja fontosnak, hogy azok, akik átélték a kommunizmus borzalmait, meséljenek a történeteikről, és legyen egy múzeum, amely mementóként hírt ad mindenről. (A támogatásokat az alapítvány honlapján található számlaszámon várják: victimsofcommunism.org) Az 58. Magyar Kongresszust lezáró Magyar Bál most is az elsőbálozók nyitó- táncával kezdődött. A vacsorát követően a vendégeket az est díszvendége, Dr. Szabó László washingtoni nagykövet köszöntötte, majd Bencsik Zita főkonzulasszony, Balla Zsuzsannának, a diaszpórában végzett munkássága elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adta át. Az Árpád Akadémia kitüntetését, az Árpád Szövetség-érmet Szent- királyi Pál, Cserkészvezetőtiszt, kapta a magyarságért végzett kiemelkedő közösségi tevékenységéért. A Harmonia zenekar aztán hajnalig húzta a báli muzsikát. Jövőre, az 59. Magyar Kongresszuson ismét találkozunk. Szerző: Miklós Melánia, a Bocskai Rádió Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa, rövidített beszámolója.
Leitgebné Tarkányi Edina magyar baba kiállítása.
Kerecsendi Kiss Kati a gyermek foglalkozás anyagokkal.
[khattachment]