Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

2008. Tavaszi Tájékoztató

word-imageMAGYAR TÁRSASÁG

P.O. Box 771066,
Cleveland, Ohio 44107, USA
Telefon: (216) 228-4089
(216) 521-7183
2008. májusi szám

Tájékoztató

 

 

 

 

Magyar Kongresszus / Magyar Találkozó / Árpád Akadémia / Árpád Rend

CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE
A XLVIII. Magyar Kongresszus

Megmaradásunk kulcsai: vallásunk és kultúránk megőrzése

 

Mint minden évben, ebben az évben is megtartjuk a Magyar Kongresszust az Ohio-i Cleveland városában. A 2008-as Találkozó fő témája: „Megmaradásunk kulcsai: vallásunk és kultúránk megőrzése.”
A Hiszekegy az első két sorában kifejti a fennmaradás és a túlélés lényegét: „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában….
Ezeket a fogalmakat vesszük alapul és tárgyaljuk meg a Találkozó alatt, tekintetbe véve a Magyarországon kívül élő magyarság sorsát a mai világban, az egyházak helyzetét és a kultúra változását.

***

Április 7-ik számában a New York Times újság lehozott egy cikket „Kosovo’s Actions Hearten a Hungarian Enclave” címmel amely kitér a Székely autonómia kérdésére. A cikk elmagyarázza a magyar szempontot, Ceausescu kisebbségi politikáját, de aztán közli a román helyi véleményt amely azt hangsúlyozza, hogy a magyarok előnyben részesülnek a Székelyföldön. A cikk arra mutat, hogy a közérdeklő-dés ma már kitért a kisebbségi helyzetekre. Ez szintén tükrözi Tökés László felszólalását az EU parlamentben amit honlapunkon közlünk. Ez is alátámasztja a 2008-as Találkozó témáját: Megmaradásunk kulcsa: vallásunk és kultúránk megőrzése.”

***

Cserháti Ferenc püspök lelkipásztori látogatása Clevelandben

Cserhati puspokA látogatást a püspök észak-amerikai delegátusa, Kiss G. Barnabás OFM szervezte. Cserháti Fe-renc, a külföldön élő katolikus magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök hosszabb látogatást tett az Egyesült Államokban és Kanadában.
A szentmise után a templom nagytermében személyesen is köszöntötte az összegyűlteket. A Magyar Társaság tisztikarának is volt alkalma beszélgetni és találkozni Cserháti püspökkel. Dr. Cserháti Ferenc Clevelandban április 9-én a Szent Imre templomban mutatott be főpapi szentmisét. Szavai emlékeztettek a húsvéti örömre és felhívták figyelmünket arra, hogy a magyarság jövője veszélyeztetve van ha nem tartunk össze.
„A húsvét nem csak két nap, de minden vasárnap a húsvéti feltámadásra emlékezünk, a feltámadt Jézus Krisztusra. Ha fiataljaink eljönnek közénk, a húsvéti öröm sugározzon arcunkról, hogy érezzék, ebben a közösségben jó lenni. Ha nincs bennünk belső hit az öröm sem sugárzik. Jézus tanítványaiban él tovább.
A húsvéti hit szava hihető tanuk vallomására épült, nem filozófia eredménye. Mi vagyunk ma az a gyüleke-zet amely tovább viszi a hitet…. Fontos az Isten igéjével találkoznunk vasárnapról vasárnapra. Nyissuk meg szí-vünket az Isteni tanításra. Az első keresztények nem re-kedtek meg az örvendezésnél, hanem tovább adták örömhírként a hitet, hogy Jézus a Megváltó és az Úr.
Clevelandi testvéreim, az itt lévő képek arról tanúskodnak, hogy őseink áldozatok árán is felépítették ezeket a templomokat. Miért tették? Mert fontosnak tartották hogy az idegenben is otthont találjanak az oltár körül.
A magyarság jövője a ti kezetekben van. Ha az egyház nem tart össze benneteket, összeomlik az egyházi élet.
A szeretet hív haza, hív a közösségbe, érezzük otthon magunkat, találjuk ott az örömet. A magyar jövő a mi kezünkbe van, nem lehet importálni papjaink által…”.
Ittléte alkalmával Cserháti püspök találkozott Richard G. Lennon clevelandi megyéspüspökkel, majd Roger W. Gries OSB clevelandi segédpüspökkel.

***

Az Árpád Akadémia és Árpád Szövetség 2007-es elismert nyertesei

nyertesek

Az Árpád Akadémia meghívta tagjai közé a 2007. év Árpad érem nyerteseit. Az Akadémia feladata magyar emigrációnk szellemének, kimagasló értékű alkotásainak ismertetése és elismerése. Ezennel szeretet-tel köszöntjük: Chicagoból Bőesze Jánost iparművészt, üvegmozaik művészt, festőművészt, és grafikust; Atlantából Lauer Andreát, 56 Stories társíróját, szerkesztőt, rajzkönyv szerkesztőt és 56-os komputer játék tervezőt; Michiganből Prof. Petheo Bélát, az Eötvös Loránt Egyetem volt diákját, Professzor Emeritus University of Michigan elismert festőmű-vészét; Clevelandból Szedenits Jenőt, írót, költőt, őstörténészt, előadó művészt, kimagasló alkotásáért az „Úr Isten Fiai” hősi regéjéért az ősmagyarok eredetéről; Torontoból Király Ilonát, költőnőt, 3 kötet kiadott verseiért.

Az Árpád Szövetség érem 2007-es kitüntetettei: Munkásságukat nem a mi méltatásunk teszi igazán naggyá hanem az, hogy vállalják magyar emigrációnk közéleti ügyeinek szolgálatát és a vele járó felelősséget. Balogh Jim; Juhász János; Péter János; Kőrössy Ildikó; Kőrössy János; Megyimóri Marika. Az amerikai magyar emigrációnkat folyamatosan ápolni, gondozni kell. Apáról fiúra, anyáról leányra, generációról generációra, szálljon a hagyományápolás, valamint a magyarságunk iránti ragaszkodás, szeretet és tisztelet. Köszönet és elismerés illeti mindazokat, akik szívvel‑lélekkel azon fáradoznak, hogy megőrizzék és gyarapítsák azt az értéket, ami a mi magyarságunk.

***

Magyar hagyományaink a vallási életünk körül forognak

Magyar közösségünk: Nadas Janos
Megvalósítható az hogy mint egy közösség együtt működünk? Megvalósítható az hogy mikor valamelyik egyesületünk bajban van összefogunk és közös erő-vel megsegítjük? Lehetsé-ges az hogy kritika helyett megoldásokat ajánlunk?Talán a fellegekben élek, de szerintem itt az idő egy-mást megbecsülni, tisztelni és baráti honfitársi kart nyújtani.
Clevelandban a római katolikus püspök úgy döntött, hogy a 3 Clevelandi Egyházat összevon-ja. Egy éve van az egyházközösségeknek gyűlni ezt megbeszélni és a Püspökkel közölni, hogy melyik egyházakat csukják be. Mivel nincs Cle-velandban Magyar Ház, az egyesületek élete, a cserkész élet mind az Egyház körében forog. Ha megszűnnek egyházaink, magyarságunk szét-széled. Ez a döntés nem csak az egyháztagokat, a katolikusokat, sújtja, hanem az egész Cleve-land és környékének magyarságát.
Vártam, hogy talán valaki előlép, vezetői sze-repet vállal, megoldásokat keres, útmutatóként irányit, információt megoszt. Ez még nem történt meg. Legyünk őszinték. Magyar hagyományaink vallási életünk körül forognak. Népszokásainkat, kulturális életünket mindig nagyon is befolyásolta a vallás. Erdélyben a magyarság lelkét az egyhá-zak tartották a sötét kommunista időkön keresz-tül. Hagyományunk az, hogy ünnepeljük Szt. Ist-ván napját, régen állam vezetőink mind ott voltak a Szent Jobb körmenetben.
Magyarországi püspökeink még ma is körle-vél által felhívják a hívők figyelmét a választások politikájára.
Itt távol Magyarországtól, még ma is komoly szerepe van az Isten, haza, és embertárs szol-gálatnak. Cleveland csak egy előszele annak, amely több magyar közösségben, több magyar templomban kezd kiforrni.
Elkéstünk, vagy még tehetünk valamit? Kihir-dettem, mint a következő Magyar Társaság talál-kozójának téma köre: „Megmaradásunk kulcsai: vallásunk és kultúránk megőrzése.” Várjuk az építő hozzászólásaitokat, várjuk jelentkezéseite-ket előadások tartására, várjuk a kerekasztal megbeszéléseket.
A novemberi viszontlátásig,

dr. Nádas János

***

A magyarság jövője a ti kezetekben van…

Kedves MT tagok és barátok,
Az utóbbi Magyar Társaság vezetőségi gyűlésén felmerült a katolikus templomok “cluster” beosztása. Ezen a web oldalon tálalható: https://dioceseofcleveland.org/news/2007/Cluster%20Announcements.pdf
Észrevettük, hogy minden más templomcsoport földrajzilag van beosztva, viszont a magyar templomok egy csoportba vannak sorolva. Az iratból úgy tűnik, hogy ezt a beosztást lehetett volna még 2006-07-ben megkérdőjelezni. Ma már egy végleges beosztás. Szintén észrevettük, hogy másik csoportosításból maximum egy templomot zárnak be (de van ahol csak „összeműködnek”), viszont a magyar templom csoportosításból kettőt!
A clevelandi katolikus templomok helyzete
Három katolikus templom létezik Cleveland városának környékén: a belvárosban a nyugati oldalon: Szt. Imre, keleten a Buckeye környék régi volt magyar település székhelyén Szt. Erzsébet és a délkeleti oldalon Szt. Margit.
A templomok földrajzilag távol fekszenek egymástól. A Szt. Erzsébet templom védett történelmi műemléknek van nyilvánítva. A Szt. Imre templom köré csoportosultak a cserkészek, ott van a cserkészház és alsó előadótermében több magyar ünnepélyt rendeznek. A Szt. Erzsébet látogatói közé tartoznak nagyobb számban a mostani bevándorló magyarok, de ott is rendeznek koncerteket, kórus bemutatókat. A Szt. Margitból a hívek átköltöztek a város romló negyedéből, és új templomot építettek.
A Cleveland-i Katolikus Egyházközség és annak püspöke, Lennon püspök azon törekszik, hogy egy-egy Egyházat egy földrajzi körzetben bezárat, hogy azzal a körzet anyagilag összevont egyházi élettel nagyobb számú közösség által megerősödjön.
A három magyar egyház együtt lett csoportosítva azzal a kéréssel hogy 2008 december elejéig mondják meg a püspöknek, hogy a három egyházból melyik 2 egyházat zárják be. Egyházaink anyagilag el tudják magukat tartani, papjainkból kettő a gyulafehérvári (erdélyi) püspökségtől van itt engedéllyel.
Ahogy telnek az évek, magyar emigrációnk külföldön lassan kezd apadni. Ehhez hozzájárul, hogy az a család amelyik katolikus iskolába járatja gyermekét, szintén beiratkozik az iskola templomához. Így, az iskola által rendezett első áldozások, konfirmálások már a helyi iskolai egyháznál történnek. Ezáltal templomaink statisztikája nem mutatja a magyar közösségi életet, sem azt a közösséget összetartó, összekovácsoló szerepet, amit még a mai napig is nyújtanak.
Szomorú, hogy ez a helyzet. A kérdés: Mit tehetünk?

***

 

/További információk a csatolmányban/

 

 

[khattachment]