Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

2011. Őszi Tájékoztató

P.O. Box 771066, Cleveland, Ohio 44107, USA
Telefon: (216) 651-4929
www.hungarianassociation.com
2011. október 16. szám

 

 

 

 

MAGYAR TÁRSASÁG

Tájékoztató

 

 

Magyar Kongresszus / Magyar Találkozó / Árpád Akadémia / Árpád Rend

 

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE

Az LI. (51.) Magyar Kongresszus

Közeleg az immár 51-ik Magyar Kongresszus ideje. Ebben az évben november 25-27 közt rendezzük a Downtown Hilton Garden Inn-ben Cleveland, Ohioban.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Berényi József, a Magyar Koalíció Párt Elnöke Szlovákiából eljön közénk. Mint a szombat déli ünnepi szónokunk, tájékoztat ben- nünket a Szlovákiai Magyarok hely- zetéről és jövőjéről. Részünkre, külföldön élő Magyaroknak nem közömbös az elszakított területeken lévő magyarok sorsa, így igen korszerű, hogy tájékoztatva legyünk. Szintén a múlttal kapcsolatban a Kongresszus keretén belül dr. Pro- fesszor Dreisziger Nándor Ka- nadából ismerteti kutatását a Magyar Honfoglalást illetően. Megcáfolja a IX század honfoglalás idejét, és kitér arra, hogy kik is éltek a Kárpát medencében és mikor. Témaköre eltér a mostani tudósok felfogásaitól és tanításaitól. Ennek a téma is- mertetésnek több időt szánunk pén- tek délután, hogy résztvevő vendégeinknek is legyen alkalmuk kérdéseket feltenni.

Szombat reggel, a már szokásos kerekasztal-tárgyalás idejét is ki- bővítettük, hogy legyen alkalom hozzászólásokra. A témánk: „A külföldön élő magyar állampolgárok szavazati joga”. Vendégeink között sok a különböző nézet amit megosz- tanánk és megtárgyalnánk, hogy va- jon bele kívánunk-e szólni a magyar belpolitikába. A kerekasztal- tárgyalást Purger Tibor, Washing-ton, DC, a Rutgers Egyetem Integrált Információs Rendszerének igazgatója, újságíró és Duna TV tudósító fogja vezetni.

Élenjáró Magyarjaink témánk- hoz hozzáfűződő előadóink: Tömöryné Masszi Éva, a Torontói Egyetem előadója vetített képes e l őadással beszá mol szülő városából, Pécsből származó világhírű orgona készítő Angster családról. Nagy öröm részünkre be- mutatni Clevelandben, dr. Szendrey Tamás, volt Árpád Akadémia tag- társunk fiát, ifj, Szendrey Tamást, aki most készül doktorátusára az Auburn egyetemen, és angol nyelven fog előadást tartani a 48as forradalomról, és azt követően kiértékeli Kossuth Lajos amerikai utazását. Visszatérő előadóinkat is szeretettel köszöntjük; dr. Pro- fesszor Várdy Ágnes előadásának címe „A régi és az új haza képe az amerikai magyar költészetben,” dr. Professzor Várdy Béla ismertetné a Gulág munkáját amivel beiktatták a Magyar Tudományos Akadémia tagjává és dr. Tápay Miklós legújabb kutatását az Arab világ for- radalmairól osztaná meg. Ezenkívül előadnak a Buffaloi Calasanctius Training program magyarországi diákjai, a clevelandi Cserkész Re- gősök ismertetni fogják 40 tagú sikeres nyári kirándulásukat Magy- arországon, Kárpátalján és F e l vi d é ke n . A n go l n ye l vű előadásunkat Bártfay Arthur tartja négy michigani élenjáró magyarról: „A Memoir & Report on Four

Hungarian Political Figures in M i c h i g a n 1 9 4 0 s 1 9 7 0 s . Szentkirályi Endre pedig beszámol kutatásáról azokról, akik az amerikai hadseregben szolgáltak 1951 és 2011 között. Programunk dús és érdekes. Szeretettel várjuk Magyar honfitársainkat,

Dr. Nádas János, elnök

 

Külön megtiszteltetés

Nádasné Ormay GabriellaNagy örömet okozott számunkra, hogy ügyvezető elnökünket, Nádasné Ormay Gabriellát kitüntette Magyarország elnöke Schmitt Pál clevelandi látogatása alkalmával. Az átnyújtott Köztársaság elnökének érdemérmét, amit mint a clevelandi Magyar Társaság vezető tisztségviselője, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség tisztje, az amerikai magyar szervezetekben végzett több évtizedes munkásságáért és a magyarság megtartása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként kapott. Gratulálunk Gabriellának különösen az utolsó 21 év alatt végzett gyűjtésért, amivel a Kolozsvári Református Kollágiumot, annak diákjait, a Székelyudvarhelyi Református Kollégiumot és a Nagyenyedi Kollégiumot segítette.

 

 

Egy alkotó magyar családról

A pécsi Angster család több mint 1300 orgonát épített Közép-Európa- szerte, és mintegy 3000 harmóniumot gyártott. A pécsi székesegyház, a kalocsai székesegyház, a kassai dóm, a budapesti bazilika, a budapesti Kálvin téri és a debreceni Kossuth téri templom, a szegedi Fogadalmi templom orgonái a pécsi Angster gyárban készültek. Tömöry Éva a M a g y a r  K o n gr e s s zu s o n Pécs ipari és szellemi büszkeségéről, az Angster gyárról tart előadást. Jöjjön el, és hallgassa meg az érdekesnek ígérkező beszámolót az alkotó magyar családról.

Tömöry Éva

 

Tömöry Éva a Torontói Egyetem magyar programjának nyelvi lektora.

A pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban végezte a középiskolát, majd a Torontói Egyetemen folytatta tanulmányait. Mester fokú diplomáját a York Egyetemen szerezte. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem doktorandus hallgatója.

 

 

 

 

 

 

Művészest — Zene, ének, próza most sem marad el !

A Művészest idei programjának összeállításában is a kedves közönség igényét vettük figyelembe, vagyis színvonalas és érdekes műsort nyújthassunk. Ezért azok a művészek, akik fellépnek, nemcsak ön- maguk “élenjáró “ magyarok, hanem a múlt, olyan élenjáró magyarjait idézik fel, akik ugyan számunkra már többnyire ismertek, de mégis örökifjú művészetük mindig új arcot mutat felénk.

Két fiatal , tehetséges művész szólaltatja meg Liszt Ferenc és Kodály Zoltán műveit. A Magyaror- szágon élő, Európa szerte ismert Kállay Ágnes csellista és a több kontinensen is koncertezett Tóth Péter zongoraművész. Jelenleg mindketten Amerikában egészítik ki tanulmányaikat. Előadásukban emlékezünk meg híres zeneszerzőnk, Liszt Ferenc születésének 200-ik évfordulójáról. Erkel Ferencről sem feledkez- tünk meg a műsorban, akinek viszont tavaly unnepeltük születésé- nek 200-ik évfordulóját. Csodála- tos operájából, a Bánk Bán-ból Tálas Ernő, a Svéd Királyi Opera nyugdíjas operaénekese ad elő.Tálas Ernő lírai tenorként évtizedeken keresztül fellépett több német és svájci operaházban is, elsősorban Mozart-operákban. Koncertmű- soraival beutazta Európát, több ízben járt Amerikában is. Munkásságát számos hanglemezfelvétel örökítette meg.

A prózai műfaj megszólaltatója Mécs Éva színművésznő lesz a Mű- vészesten. Mécs Éva már hosszabb idő óta él az Egyesült Államokban, de Budapesten végezte a Színmű- vészeti Akadémiát, és több magy- arországi színháznak volt tagja. Kérésünkre örömmel vállalta Márai Sándor emlékezetünkbe idézését.

Szeretettel várjuk önöket péntek este, November 25-én este 7 órakor. Belépődíj $10 a rendezés költsége- ihez való hozzájárulásként. Kiskorúak és diákoknak ingyen . Elötte és utána ismerkedő est- koktélparti az előadóterem előcsarnokában.

 

 

2011 November 26-án, Szombaton Ünnepi Szónok

Berényi József a Szlovakiai Magyar Koalíció Párt elnöke, a kisebbségi és emberi jogokról tart előadást. Kérjük a társasebédjegyeket elővételben megrendelni.

Berényi József
Berényi József 
a Magyar Koalíció Párt elnöke

  • Politikai pályafutása:
  • 1990-1992 a Szlovák Nemzeti Tanács képviselője
  • 1998-tól a Magyar Koalíció Pártja Országos Elnökségének tagja
  • 2002- a Szlovák Nemzeti Tanács képviselője, újraválasztva 2006-ban
  • 2007 – az MKP általános elnökhelyettese, az Országos Elnökség tagja
  • 2010 – az MKP elnöke

Kiadványok: több hazai és külföldi lapokban megjelentetett publicisztikai írás, a kisebb- ségi jog, területfejlesztés és az európai uniós támogatások témakörökben

 

 

Kerekasztal-tárgyalás: Szombaton, november 26-án, reggel 10 -12-ig

„A külföldön élő magyar állampolgárok szavazati joga.”

A tárgyalást  Purger Tibor, Washington DC, a Rutgers Egyetem Integrált Információs Rendszerének igazgatója, újságíró és Duna TV tudósító fogja vezetni.

2012 Január1-től kezdve az új Magyar Alkotmány szavazati jogot ad külhoni állampolgároknak. Ennek részleteit majd lefekteti a választási törvény. Nekünk, külföldi magyarok részére különös jelentősége van annak, hogy a magyar állam megkönnyítette az állampolgárság felvételét, és ezzel megnyitotta a lehetőséget, hogy szavazunk. Vajon lesz-e lehetőségünk szavazni? És mire lesz lehetőségünk szavazni? Igazságos lenne az, hogy ugyan olyan szavazati joggal rendelkeznénk mint a Magyarországon élő magyarok, akik ott élnek, ott fizetik az adót, és tudatában vannak a minden napos történtekkel, amelyek közvetlenül kihatnak rájuk? Mi lenne egy ilyen szavazati jognak a következménye nemzeti vagy nemzetközi szinten? Lenne más megoldás, hogy a külföldön élő Magyarok is képviselve legyenek a magyar kormányban?

Sok kérdés… sok vélemény… jöjjenek el szóljanak hozzá !!!.

Krónika
A XLIX-L ( 49-50-ik) Krónikát, 2011-ben adjuk ki, amely magába foglalja a 
2009-es és 2010-es Magyar Kongresszusok eseményeit. Ez lesz az utolsó 
nyomtatásban kiadott Krónika, mert ezentúl a Magyar Társaság 
honlapján elektrónikus formában jelenik meg, ellátva képekkel, 
beszámolókkal, cikkekkel és tanulmányokkal. 
A Magyar Társaság máregy fél évszazad óta adja ki a Krónikát, 
amely nem csak a Kongresszusi műsort közli, 
hanem az ott elhangzott előadásoknak szövegét és még beküldött előadások 
szövegét is. Mivel szeretnénk ezt kiterjeszteni egy nagyobb olvasó 
közönségnek igyekszünk a jövő és múlt Krónikákat honlapunkon megjelentetni.

 

Ludányi Nádas Panni kedves szavait olvassuk a kiállításról:

Az idén is a kiállítóteremben érdekes kiállítások lesznek, köztük egy pár ismert kiállító rendezésében, de sok érdekes új kiállitást is lehet megnézni péntek délutántól szombat estig. Többek között a következő kiállításokat lehet megtekinteni: Volkerné, dr. Almay Katalin elhoz egy gyönyörű új kiállítást, melynek címe: Az Erdélyi Magyarságunk Tündérkertjei, térképekkel és fényképekkel. A kiállítás hivatalos megnyitását követően Kati egy rövid előadást tart kiálliításáról. Bogárdy Imre képeit is megtekinthetjük újból, s minden évben láthatunk újabb képeiböl is. A Newyorkpince cég T-ingeket hoz bemutatni s árulni is, Geréby Hanna művésznő hoz munkáiból képeket megtekintésre. A clevelandi Magyar Múzeum is ott lesz egy kiállítással. Brian Porter, a Central European University (Budapest) kép viselője hoz egy kiállitást az ottani egyetemről. A Tomi’s Magyar Pékségtől lesz sós és édes fínomság, ami megvásárólható. És persze a hagyományos és terjedelmes Kö nyvkiállítást – könyvvásárt ismét elhozza Ludányi Nádas Panni. Meghívjuk kedves vendégeinket, hogy előadások között látogassanak el a kiállítótermünkbe, melynek hivatalos megnyitása péntek délután négy órakor lesz november 25-én.

 

 

– Körlevél szerkesztöje Pellerné Ildikó