Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

Az LII. (52.) Magyar Kongresszus – Hírlevél

Az LII. (52.) Magyar Kongresszus – The 52nd Hungarian Congress

MAGYAR TALÁLKOZÓ 2012

„Óvjuk kultúránkat és értékeinket”

Theme of the 2012 Congress: “Embracing our Hungarian cultural heritage”

Óvjuk magyarságunkat

A Magyar Társaság tisztikara egész év folyamán minden hónapban gyűlést tartott, hogy kitervezze a no-vemberi Magyar Találkozó programját. Kitűzött témánk: „Óvjuk kultúránkat és értékeinket”, ami köré csoporto-sulnak előadásaink. Az idén néhány változást terveztünk a Találkozó me-netében; több szünet beiktatásával szeretnénk a résztvevőknek és kedves vendégeinknek alkalmat nyújtani arra, hogy egymással tárgyalhassanak, egy-mást jobban megismerhessék, és új barátságokat köthessenek.

Teleki Maximillian
Teleki Maximillian, a Magyar Amerikai Koalíció elnöke , beszámol a Koalíció munkájáról.

A szombat reggeli kerekasztal tárgyalás alkalmával, a résztvevők ki-sebb csoportokra fognak oszlani, ily módon mindenkinek lesz alkalma véle-ményét kifejteni akár angolul akár magyarul. A kerekasztal témáját hosszan megvitattuk és mindig arra tértünk vissza, hogy mennyit szenvedtek és szenvednek az elszakított területeken élő magyarok a magyarságukért, és hogy megmaradási törekvéseik meny-nyire hozzájárulnak a magyar öntudat fejlesztéséhez és terjesztéséhez. Min-denkit meghívunk, jöjjön el, ossza meg azokat az elbeszéléseket, amelyek csak családi körben hangzottak el, ossza meg belátásait, tapasztalatait. Merítsünk mi is erőt és kitartást má-soknak példájából.

A szombat déli ebéden Teleki Maximillian, a Magyar Amerikai Koalí-ció elnöke beszámol a Koalíció mun-kájáról, a már kiépített amerikai és ma-gyar kapcsolatokról, sikerekről és a Koalíció fennállásának 20 éves múltjá-ról. Max már Amerikában született, gyerekkorában több évet töltött Délamerikában és Európában, a ma-gyar nyelvet nem beszéli, de ennek el-lenére a Magyar nemzet ügyét magáé-vá tette. Általa meggyőződhetünk arról hogy mit is tart részünkre, az Amerikai Magyarok részére, a jövő, elveszünk-e, vagy lesznek-e Max Teleki-k akik magyar származásuk révén és családi elkötelezettségük által megmaradnak igazi magyar érzésű és tevékenykedő embereknek.

Nagy megtiszteltetés részünkre hogy dr. Fülemile Ágnes (néprajz-kutató, Balassi Intézet New York-i Ma-gyar Kulturális Központ igazgatója) el-jön közénk előadást tartani: „A magyar hagyományok őrzése az öltözködés-ben,” cím alatt. Régen divat volt a Ma-gyar Bálra magyaros öltözetet, dísz-magyart viselni, kérjük, aki csak teheti, jöjjön díszmagyarban, magyaros öltö-zetben bálunkra, ezzel is ápolva ha-gyományunkat. A Magyar Társaság is támogatta a Szabadtéri Néprajzi Mú-zeum nagy vállalkozását, amelyet, mint hagyományőrzés, Dr. Balogh Balázs és felesége dr. Fülemile Ág-nes hozott létre az Amerikai Vintondale Magyar bányász otthon megmentésére és annak felépítésére, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Mú-zeum Skanzenben. Dr. Balogh elő-adásában bemutatja az Amerikai Ma-gyar bányász életmódját: „Mikor a májner megyen a munkába.”

Vintondale bolt
Vintondale bolt

Újdonság ebben az évben a szombat délutánra tervezett gyerek program. Meghívjuk a szülőket hogy jöjjenek el és hallgassanak meg né-hány értékes előadást, míg gyerme-kük élménydús programon vehet részt.

Csermely Ildikó, Torontóból érke-zik Mátyás Király bábszínházi előadá-sával és Brockhauser Ildikó, gyerme-kekkel dolgozó Magyar pszichológus fog mesélni.

Péntek esti Irodalmi és Művész Estünk remek programját követi egy ismerkedő/találkozó és ez idő alatt ki-állítás termünk is nyitva lesz. Hamaro-san részletes programunkat is ki fog-juk küldeni. Szeretettel hívunk min-denkit a Magyar Találkozóra, jöjjenek mind a három napra, vagy töltsenek velünk egy délelőttöt, egy délutánt, egy estét. A viszontlátásig,

Dr. Nádas János, Elnök

[khattachment]