Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

2010. Tavaszi Tájékoztató

MAGYAR TÁRSASÁG

P.O. Box 771066,
Cleveland, Ohio 44107, USA
Telefon: (216) 521-7183
www.HungarianAssociation.com
2010. április 2. szám

word-image

Tájékoztató

 

Magyar Kongresszus / Magyar Találkozó / Árpád Akadémia / Árpád Rend

 

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE
Az L. (50.) Magyar Kongresszus
Mások legyünk, vagy magyarok? Ez a kérdés, válasszatok!

Visszanézünk 50. év távlatából 2010 -ben ünnepeljük a Magyar Találkozók 50. évfordulóját!
Sajnos, alapító tagjaink már nincsenek velünk, közöttünk, de célkitűzéseik fennmaradtak, és amelyeket ma is követünk. Még ma is fontos, hogy a külföldi emigrációnak nyitott fóruma legyen beszélgetésekre és előadásokra. Úgyszintén nagyon fontos, hogy az Árpád Akadémia és az Árpád Szövetség elismerésben részesítse azokat a magyar testvéreinket, akik a külföldi magyarságot oly hűségesen szolgálják, vagy karrierjeikben jelentős eredményeket értek el, s nem szűntek meg hangoztatni magyar mivoltukat! Azon kívül, végtelenül fontos, hogy ifjúságunkat összehozzuk! Ugyancsak szükséges és fontos, hogy évkönyvünket, a Krónikát, minden évben ezután is kiadjuk.
Ha visszanézünk 50 év távlatából, látjuk, hogy mennyi tömérdek munkával járt magyarságunk megtartása. Kiértékeljük és felteszszük a kérdést önmagunknak, hogy érdemes volt-e, és ezután is érdemes-e ilyen magyar társadalmunkat szolgáló munkát végeznünk?
Valóban érdemes volt, az megcáfolhatatlan! Óriási szükség volt a háború utáni és 56 utáni menekült magyarság részére azt az érzést adni, hogy érezze hovatartozását körünkben. Ehhez a közösséghez való tartozást a Magyar Társaság sikeresen kialakította, és a közösségnek szóvivője lett.
Aztán jöttek a változó politikai szelek, Magyarország felszabadult a szovjet uralom alól, jöttek a választások, még közénk is eljöttek a politikusok. Együtt örültünk a magyar nemzettel, hogy sikeresen harc nélkül megszabadult igáitól, és aztán jött az ébredés, hogy a több évtizedes kommunista rendszer meghagyta nyomát nemzetünkön.
Aggódva figyeltük, miként süllyed nemzetünk a többi nemzet közt gazdaságilag és erkölcsileg. Fokozott aggódással figyeltük elszakított területeink magyarságának jövőjét.
Ma már arról beszélünk újból, hogy nemzetünk a nyelvében él! Mindent kövessünk el megtartani nemzeti hagyományainkat. Őrizzük, ápoljuk magyar nyelvünket, a magyar kultúrát, támogassuk azokat, akik kisebbségi helyzetükben is erősen ragaszkodnak magyar anyanyelvükhöz.
Felháborodva tiltakozunk a szlovák nyelvtörvény kibontakozó igazságtalanságai miatt. Aggódással követjük a román állam – gazdasági nehézségei miatt – legújabb tanügyi intézkedéseit, osztályok beszüntetéseit és iskolák bezárásait, összevonásait.
Roppant fontos, hogy ne feledkezzünk el ma-gyar testvéreinkről! De szintén fontos, hogy ne hanyagoljuk el saját kis magyar szigetünket sem.
Természetes egy bizonyos lemorzsolódás, de fontos hogy magunknak megtartsuk azokat a magyar élményeket, amelyeket megszoktunk, ame-lyek által tartozunk a magyar közösséghez, amelyekkel közös erővel felszólalhatunk népünket érintő jogtalanságokról.
A Magyar Társaság még sikeresen áthidalta egyik generációtól a másikra nyúló tervező munkáját. Még most is több generációs vezetőségünk, és tagságunk. Viszont nehéz jövő elé nézünk. Tagtársaink eltávoznak, más egyesületek megszűnnek, így kis szigetünket kevesebb létszámmal kell védenünk.
Meghívjuk, vegyen részt az 50. Magyar Találkozón! A viszontlátásra — 2010. november 26. 27. és 28.-ig!

— Dr. Nádas János

***

Elismerés dr. Bakó Elemérné Ilona munkájáért

Dr. Bakó ElemérnéŐszinte elismerésünket fejeztük ki dr. Bakó Elemérné Ilona munkájáért, az Árpád Akadémia érmével, amelyet az idei Magyar Találkozó keretén belül, a 2009. november 28-án rendezett hagyományos bálunkon nyújtottunk át.
Elismerésünket dr. Bakó Elemérné Ilona mun-kájára alapoztuk, amelyben férjének könyvét „Egy Élet a Magyarságért” állította össze és mint társíró kiegészítette, hogy azt, mint egy utolsó örök emléket nyomdába lehessen bocsátani.
Az Árpád Akadémia célja a magyar szellem kimagasló értékei alkotásainak és azok szerzőinek felkutatása, számbavétele, nyilvántartása, szakszerű értékelése, valamint azok megismertetésének és elismertetésének előmozdítása, továbbá a magyar szellem alkotókedvének ébrentartása és fokozása. Tagjai a kimagasló értékű szellemi alkotások szerzői közül azok, akiket közismert tudományos, irodalmi, vagy művészeti tevékenységük elismerése gyanánt a közgyűlés az Akadémia tagjai sorába meghív.

Dennis Kucinich
Dennis Kucinich a Magyar Bálon, Nádas Tassal és dr. Nádas János, elnökkel

Köszönjük Dennis Kucinich közbenjárását a magyar kormánnyal, amely kérte, hogy járjon közben a Vatikánnál a clevelandi Szent Imre római katolikus magyar templom megmentése érdekében.
Bajnai Gordon miniszterelnök decemberben kérte a Vati-kánt, Tarcisio Bertone bíborosnak írott levelében, hogy segítsen, ne zárják be a templomot. A mai napig válasz nem érkezett. A www.stemeric.com honlapon lehet olvasni a leveleket.

Mészáros AndreaMészáros Andreá, a Clevelandi Magyar Történelmi Társulat elnöke

2009-es Árpád szövetségi éremmel kitüntettük Mészáros Andreát, a külföldi magyarság szolgálatáért amit végzett mint a Clevelandi Magyar Történelmi Társulat elnöke.
Az Árpád Szövetség célja elismerni honfitársainkat akiknek értékes munkássága és példamutatóan öntudatos magyar magatartása és társadalmi tevékenysége szolgálja magyar közösségeinket. Kérjük jelöljenek a 2010-es Árpád Szövetségi érem díjazásra jelölteket.

Kun-Szabóv. Kun-Szabó István

Árpád Szövetséggel már kitüntetett tagtársunkat, v. Kun-Szabó Istvánt, kimagasló magyarság szolgá-latáról megemlékeztünk oklevéllel és ajándékkal.
Köszönetünket fejezzük ki tagtársunknak v. Kun- Szabó Istvánnak aki a Magyar Társaság nevét is beajánlotta a Rahwayi Magyar Klubnak amely most zárt be. A klub vagyonából a Magyar Társaságot is részesítette. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a Rahwayi Magyar Klub megszűnt és köszönjük min-den tagjuknak, hogy a Magyar Társaságról nem feledkeztek meg. Adományukkal megerősödve né-zünk a jövőbe és törekszünk szolgálni a magyar közösségeket!

Martonyi János a magyar kultúra Martonyi János mentésről adott elő, hangsúlyozva, hogy nyelvében él a nemzet

Kongresszusi ünnepi szónokunk dr. Martonyi János kitért a magyar kultúra mentésre a Kárpát-medencén kívül, hangsúlyozva, hogy nyelvében él a nemzet!
Dr. Martonyi János, a magyar kormányban 1989-ben miniszterhelyettes, majd privatizálási kormánybiztos lett a Németh kormányban.
1990-ben előbb a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában, majd 1991-től 1994-ig a Külügyminisztériumban közigazgatási államtitkár és rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. 1998-ban OrbánViktor kinevezte külügyminiszterévé. Minisztersége alatt előrehaladtak az Európai Uniós tárgyalások.
Nagy megtiszteltetés volt részünkre, hogy eljött közénk dr. Martonyi János és kívánjuk, hogy Magyarország választás utáni új kormányában jelentős beosztása legyen.

ZÁRÓ NYILATKOZAT
Összegyűltünk Cleveland, Ohio városában a Magyar Társaság évi Magyar Kongresszuson és az Árpád Akadémia ülésre, 2009. november 27-29. Érdekes és értékes programban volt részünk.
Az összegyűjtött közös kincsek és együttlétünkre csak Magyar kisebbségeink sorsa iránti aggodalmunk vetett hosszú árnyékot. Tiltakozásunkat szeretnénk kifejezni min-den szinten, a szlovák állami nyelvtörvény ellen. Ez népünk kultúrájának fennmaradását veszélyezteti.
Elfogadhatatlan a 21-edik században az alapvető emberi jogok megtorlása és a szólás szabadság büntetése.
Ugyanakkor támogatjuk a középiskolai valamint az önálló magyar egyetemi okta-tást és a Magyar hagyományok és Magyar kultúra megőrzését úgy Felvidéken, mint Kárpátalján, Erdélyben és Délvidéken.
Felkérjük az amerikai-magyarságot, kö-vessék kisebbségeink sorsát most különö-sen szolvakiában és Kárpátalján és tájékoztassák kormány képviselőiket, osszák meg aggodalmaikat és kérjék segítségüket a lenyomás ellen.

 

2010 Tavaszi Tájékoztató

2010 Tavaszi Tájékoztató