Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

52. MAGYAR TALÁLKOZÓ – Dr. Tápay Miklós

Dr. Tápay Miklós
Dr. Tápay Miklós

Dr. Tápay Miklós

(Cincinatti, OH);
orvos, író, politikai elemző, kisebbségi jogi kutató

„Ahol a Sátán nyelve volt a magyar”

AZ ELŐADÁSRÓL:

Az előadás Csángóföldön a magyar nyelvű mise kérdésről szól. 2012 október végén végre megvolt az „első” magyar nyelvű csángó mise Lábnyikban! A HÁTTÉR: Mára 18. század elején, így szólalt fel a nép:

„…nálunk most es a Templomban a nyelvünk tiltva vann.”

„Minékünk nagy lelkek fájdalmával panaszkodtak papjok irántvaló fogyatkozásokról: bárcsak – úgymond –három, négy esztendőben jönne egy pap közikbe, aki gyermekeiket megkeresztelné, esketné és gyónhatnának nékie. Oly duruzsok penig az magok vallásában, hogy noha oláh pap lakik az faluban, mégis készebbek kereszteletlen gyermekeket eltemetni, mintsem az oláh pappal megkereszteltetni. Minekünk lelkünkre kötötték, hogy kegyelmes urunknak ő nagyságának jelentsük meg, s kérjük ő nagyságát,hogy küldjön nekiek egy pátert, készek ők maguk tehetsége szerint fizetni és az pátert eltartani: de oly páter kellene aki magyarul tudna, mert ők oláh és magyar nyelven kívül mást nem tudnak.”

Így könyörögtek a legtávolabbi moldvai csángó falu, a Dnyeszter bal partján fekvőCsöbörcsök katolikus magyarjai II. Rákóczi Ferenc fejedelem követeinek,hogy nekik magyarul tudó papot küldjön. . . . A magyar nyelvűhitélet és a magyarul beszélőpapok hiánya azonban ma is fájópont a moldvai csángók életében. Nincs a történelemben a csángókhoz fogható szerencsétlen sorsú népcsoport, amely a középkortól a napjainkig oly kitartóan könyörgött volna a világi és egyházi hatóságokhoz az anyanyelvű hitélet lehetőségéért. Ez a példa nélküli kitartás részeredményeket hozott ugyan, de igaziáttörést máig sem sikerült elérni. Félő, hogy a globalizációés a modern világnéhány évtized alatt beteljesíti azt, amit az egyházpolitikai érdekek és a román nacionalizmus együtt sem tudott elérni: Bekövetkezik a moldvai csángók teljes asszimilációja.

Melyek voltak azok az okok, amelyek évszázadokon keresztül a mai napig megakadályozták azt a legtermészetesebb emberi jogot, hogy egy népcsoport anyanyelvén imádkozhasson és tanulhasson? A moldvai katolikus kisebbség etnikai és vallási szigetként él az ortodox tengerben. . . . a moldvai csángók elsősorban katolikusnak definiálják magukat, Erdélyhez és Magyarországhoz való kötődésüket hangoztatják, magyarságukat sokan tudatosan vállalják. Jellemző, hogy a katolikus vallást mindmáig magyar vallásként jelölik Moldvában, és a katolikusokat magyarnak mondják. Ez a középkorban is így volt, s még akkor is magyarnak említették a katolikus papokat, ha azok valójában lengyelek, vagy olaszok voltak. A népszámlálási adatok meghamisítása kitűnő ürügyet szolgált arra, hogy a közhivatalokban és a közoktatásban teljes mértékben kiszorítsák a magyar nyelvet. A század elején elkezdődött folyamat 1938-ra leplezetlen, durva diszkriminációba torkollott. Ekkor a falvakban rendelet tiltotta a nyilvános helyeken elhangzó magyar beszédet és szó sem lehetettarról, hogy akár a színtiszta magyar településeken anyanyelvükön tanulhassanak a gyerekek. . . A prédikáció és a katekizmus nyelve a század elejétől kötelezően román volt, de a kántorok révén mégis elhangozhatott magyar szó és magyar ének a templomokban. Az egyre hevesebb tiltás következményeként a 30-as években már a kántorokat
is zaklatták a magyar nyelv használata miatt. A magyarul tudó papokat rendszerint távoli, már régen elrománosodott falvakba helyezték, . . . a magyar településekbe kerülőlelkészek egy szót se [tudtak] a hívők nyelvén. . . „ [Forrás: a vélemények a szerzőé, irta Diószegi László: https://tortenelemszak.elte.hu/data/25717/DioszegiLaci.pdf ]

AZ ELŐADÓRÓL:

1928-ban született Szombathelyen. 1946-ban érettségizett a ciszterciták budai Szt. Imre Gimnáziumában. Miután a történelem, napi politika és külpolitika mindennél jobban érdekelte, diplomáciai pályára készült, de majd az orvosi pályát választotta és a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. 1956-ban a kórház Forradalmi Bizottságának elnökévé választották és emiatt 1956 decemberében menekülni kényszerült. 1957 februárjában érkezett az Egyesült Államokba, és
gyermekgyógyász szakorvosként magánrendelőjében dolgozott Cincinnatiban. Cikkeit az Amerikai Magyar Újság, a müncheni és hazai szerkesztésű Nemzetőr, a Demokrata, a Magyar Nemzet, a nagykőrösi Kék Nefelejts, a
beregszászi Kárpátalja és a marosvásárhelyi Népújság fogadták el közlésre. – 1997 óta minden évben előadott a Clevelandi Magyar Kongresszuson.

MT-2012-Tapay-M

MT-2012-Tapay-M